ઓલિમ્પિકમાં પહેલી વાર ટ્રાન્સજેન્ડર ખેલાડીની એન્ટ્રી, આઠ વર્ષ પહેલાં જેન્ડર ચેન્જ કરાવ્યું હતું

ઓલિમ્પિકમાં પહેલી વાર ટ્રાન્સજેન્ડર ખેલાડીની એન્ટ્રી, આઠ વર્ષ પહેલાં જેન્ડર ચેન્જ કરાવ્યું હતું
Share This :
ઓલિમ્પિકમાં પહેલી વાર ટ્રાન્સજેન્ડર ખેલાડીની એન્ટ્રી, આઠ વર્ષ પહેલાં જેન્ડર ચેન્જ કરાવ્યું હતું

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *